ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ δραστηριοποιείται μέσα από προσωπική εργασία των μελών του και το ενεργό δίκτυο εθελοντών που διαθέτει.

 

  Ιδρυτικά μέλη   3 άτομα
  Γενικός Διευθυντής   1 άτομο
  Διαχειριστής Έργου   1 άτομο
  Ψυχολόγοι   4 άτομα
  Κοινωνική Λειτουργός   1 άτομο
  Εθελοντές   27 άτομα

 

Ο Γενικός Διευθυντής είναι επιλεγμένο μέλος του ΔΣ, υπεύθυνος για τον σχεδιασμό προγραμμάτων & δράσεων. Δίνει αναφορά στο ΔΣ και είναι υπεύθυνος για την Εταιρική Εικόνα, Συνεργασίες, Δημόσιες Σχέσεις, Επικοινωνία. Επίσης συνεργάζεται με τους Ειδικούς Συμβούλους και τους εξωτερικούς συνεργάτες.

Ο Διαχειριστής Έργου, απευθύνεται στον Γενικό Διευθυντή και είναι υπεύθυνος για θέματα διοίκησης και διαχείρισης (επίβλεψη δράσεων, συνεργασία με προμηθευτές, τηλεφωνικό κέντρο). Επίσης αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του φορέα με όλα τα τμήματα.

Οι Ψυχολόγοι μας είναι πιστοποιημένοι ψυχολόγοι και είναι υπεύθυνοι για την ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών και των συγγενών τους. Ο καθένας λειτουργεί αυτόνομα κι όλοι αναφέρονται στον Συντονιστή Ψυχολόγο. Ο συντονιστής ψυχολόγος αναφέρεται στον Διαχειριστή και στον Γενικό Διευθυντή.

Η Κοινωνική Λειτουργός είναι υπεύθυνη για την Κοινωνική Υποστήριξη των ασθενών, για τον συντονισμό και την εκπαίδευση των εθελοντών μας και δίνει αναφορά στον διαχειριστή έργου.